OBCHODNÍ PDMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY TIME TRAVELU

Vážení klienti, dovolujeme si Vám podekovat za projevenou duveru a ujistit Vás, že jsme udelali vše potrebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši príjemnou dovolenou Vás žádáme, abyste se dukladne seznámili se Všeobecnými smluvními podmínkami naší cestovní kanceláre (dále jen CK), které jsou nedílnou soucástí smlouvy o zájezdu

I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné smluvní podmínky a jejich soucásti stanoví základní smluvní podmínky prodeje, úcasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdu. Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran pri prodeji zájezdu ve smyslu § 2522 Obcanského zákoníku nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu dle požadavku zákazníka. Níže uvedené Všeobecné Smluvní Podmínky CK (dále jen VSP-CK) platí pro všechny zájezdy a pobyty porádané CK. Jak je uvedeno výše, upozornujeme, že nedílnou soucástí techto VSP-CK jsou i základní informace a Všeobecné pojistné podmínky pojištení, záruky pro prípad úpadku CK uvedené pod císlem VPPU2000 schválené Ministerstvem financí pod c. j. 322/88454/2000 dne 27. 09. 2000 s úcinností od 2. 10. 2000, které jsou k dispozici na vyžádání v CK, u našich smluvních prodejcu a dále na internetových stránkách CK. Klient podpisem smlouvy o zájezdu prohlašuje, že se seznámil s VSP-CK, prepravními podmínkami, základními informacemi uvedenými v katalogu, na internetu a v propagacních materiálech a že tyto schvaluje a pristupuje k nim. VSP-CK jsou nedílnou soucástí smlouvy o zájezdu uzavrené mezi zákazníkem a CK. Vyskytují-li se v textu techto VSP-CK slova cestovní kancelár, zájezd, klient, smlouva o zájezdu atd. odpovídá jejich význam definicím uvedeným v zákone c. 159/1999 Sb., o nekterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o zmene nekterých zákonu.

II. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHU